Päivitetty 19.06.2008

ää 1. Broman ja Sievo

 

 

 

 

Huovaristossa oli vuonna 1540 kolme nimiltään tuntematonta taloa.  Tällaisena kylä säilyi vuoteen 1665, jolloin everstiluutnantti Friedrich von Ellert liitti kaikki kolme taloa Huovariston kartanoksi.  Kartano säilyi sitten isona yksinäistilana aina vuoteen 1733, jolloin se jaettiin uudelleen kahdeksi taloksi.  Aikaa myöten kumpikin talo sai nimekseen omistajansa sukunimen.  Näin toisesta talosta tuli Berg ja toisesta Broman.  Edellinen halottiin sittemmin vuonna 1809 Iso-Berg ja Vähä-Berg -nimisiin osiin.  Kaikkien rekisterinumerona oli 1.  (Marttilan pitäjän historia)

 

Bromanin isännät:

          1733 - 1737         kirjanpitäjä Juhana Mallenius

          1737 - 1738         perilliset

          1738 - 1741         varusmestari Lauri Rothenberg

          1741 - 1757         perilliset

          1757 - 1780         nimismies Antti Broman

          1780 - 1788         perilliset

          1788 -                  Gabriel Antinpoika Broman

 

Ote kirkkoherra W. J. Wihervaaran Huovariston Bromanin sukuselvityksestä (Kk 1737-43 siv. 39-40), päivätty 25. tammikuuta 1952:

 

"Huovariston rustholli mainitaan Marttilan ensimmäisessä kirkonkirjassa 1700-luvulla yhtenäisenä manttaalina. (Manttaali + augmentti = lisä ja oli se augmentin osalta kruununtaloa) 1700-luvun puolivälissä talo jakaantui kahteen rustholliin + kruununtaloon, joista toista piti majuri Kristian Berg ja toista nimismies Anders Broman. Näitten omistajien nimien mukaan talot saivat nimensä: Berg = Päri ja Broman.

B r o m a n :n perintörustholli jakaantui vuorostaan 1800-luvulla kahteen taloon, joista kumpikin oli 1/4 vanhan manttaalin suuruisia eli 5/16 uutta manttaalia. Myöhemmin kutsutaan toista näistä taloista Bromaniksi (nyt Huovaristo) ja toista Ristimäeksi."

 

 

 

 

- Broman  Taulu 1 -

1. sukupolvi

 

 

Broman, Jonas s. (01.01.)1652, k. 15.01.1700 Sauvo,Tapila, 48 v. 14 p., haudattu 04.04.1700. Tapilan kartanon vuokraaja.

 

Mainitaan Sauvon Tapilan kartanon, Brita Krusen säterin, vuokraajaksi 1695 (SAY).  Hänen jälkeensä Tapilan voudiksi tulee Johan Lindström, jonka vaimon nimi oli Hedvig.

Ennen vuokraajaksi tuloaan Jonas Broman oli Tapilan voutina ainakin jo 16.6.1691 lähtien, jolloin hän oli kesäkäräjillä vastaamassa Jakob Munteliukselle Petäsholmen-nimisestä niitystä (?).

Kuitenkin jo 12.07.1684 Jonas Broman on kirjoittanut asiakirjan, jonka Johan Levanus esittää Sauvon käräjillä 07. - 08.10.1704.

Samoin 20.07.1688 Jonas Broman vahvistaa yhdessä Henrik Blåfieldin ja erään kolmannen kanssa nimikirjoituksellaan oikeaksi asiakirjan (ktk 15.-16.6.1691, s. 419).

Broman oli vuokrannut Johan Bäärin jälkeen myös Härmälän ratsutilan (1698 - 1702), jossa hänen vaimonsa Brita Ryting mainitaan 1701 - 1702.  Jälkimmäisenä vuonna siellä mainitaan myös Preceptoren [Johan] Steningius (för 3 åhr), mutta jo vuonna 1703 Henrik Hansson, joka Sauvon syyskäräjillä 23. - 24.10.1702 (s. 37 - 39) valitti, ettei ollut saanut talosta haluamaansa vuokraa. 

Sauvon käräjillä 23. - 24.02.1700 mainitaan Jonas Bromanin olleen n. 1692 - 93 kuolleen ja Halikon Topjoella asuneen Jakob Hagelinin lasten holhooja.  Hagelinin lesken nimi oli Ingeborg Andersdotter, ja hän oli Brita Andersdotterin sisar.  Jakobin kuoltua Topjoen ratsutilan omistajaksi tuli Jonas Broman ja hänen jälkeensä leski Brita, joka asui siellä poikansa Gustafin kanssa ainakin isoonvihaan asti.  Isonvihan jälkeen tilan omisti Jakobin poika, lääninrahastonhoitaja Gustaf Hagelin.  Gustafilla oli ainakin sisarukset Anders ja Jakob.  (Kari Klemelä)

 

 

Piikkiön ja Halikon tuomiokirjoista:

 

Sauvo 7. - 8.2.1690 (n:o 17)

 

47v: Bef. wählb. Hans Broman på Tapila

56v: Bef. [wählbet. - yliviiv.] på Tapila wählförståndigh Jonas Broman gaf nu rätten till kenna huruledes [hans... för - yliviiv.] hans nådige herskap höghwählborne Britha Cruus hafr nu andre gången låtit Citera [honom till dene ting - yliviiv.] Majoren welb. Christer Carplan sigh till swara om Danskulla hemman i hän i socknen som fru frijherrinnan panta wijs [?] skall innehaftt af Wr Majorens Sahl. fruus för förfäder...

65: Jonas Broman. Britha Mattsdr. Tapila

 

Sauvo 21. - 22.7.1690 (s. 212 - 239)

 

227: Cronans bef. man Wählbet. Johan Fårskåhl ... kärde till bef. Wählb. Jonas Broman på Tapila om Pettris holmen

233v: Jonas Broman

 

Sauvo 20.3.1691 (n:o 18, s. 171 - 250. Huom. Lopussa Jonas Bromanin kirje, jota ei ole sidottu niteeseen. (Nimikirjoitus.)

 

Sauvo 15. - 16.6.1691 (s. 373 - 430)

 

373-4 Hv. fruus Brijta Cruses ombudsman Jonas Broman

381-2 Militie Auditeuren Wälbet:de Jacob Muntelius kiärde till befel:n Johan [!] Broman [...] om Petäs Holmen

382 ombudsmannen Jonas Broman

419 Jonas Bromanin nimikirjoitus 20.7.1688 todistuksessa, jonka toinen allekirjoittaja on Henrik Blåfield

 

Sauvo 25. - 26.10.1693 (403 -)

 

405 Bef. på Tapila Jonas Broman

422 Jakob Jöransson Ristniemi [...] swara Ombudsman Jonas Broman på Tapila om stöldh

431 Jonas Broman. Peer Michelsson i Kitsböhle

 

Sauvo 29. - 31.1.1694 (n:o 21)

 

589 Studiosus Andreas Fristadius fulmechtigad över Sahl. Hagelins enkias wägnar beswärade sigh till öfwer skiepparen Jacob Jacobsson i Topioki.

595 Befaln. Jonas Broman förgaf drengen Jacob Jöransson uthi Rijstniemi hafwa stuhlit förledes winter af Tappila engh lado höö ett lass.

601 Studiosus Dn. Andreas Fristadius på Arrendatorens Sahl. Jacob Hagelijns Enkias Ingeborg Andersdotters wegna beswärade sig Stud. Andreas Fristadius öfw. Skepparen Jacob Jacobsson i Tåpioki som skall han af oachsamheet och försummelse tillbaka satt reesan förledes höst medh hennes skuta till Stockholm, och henne stoor skada i dhet godzet hon öfwerskickat till sitt herskap [herskapet - yliviiv.] blifwit största dehlen fördärfwat på wägen, i synnerheet hönsen som warit 23 st., blifwit döda.  - Seuraa yksityiskohtainen selostus matkasta Nauvon ja Nyenin kautta.  Kippari väitti olleensa sairas. Tuomittiin korvauksiin.

605 Skepparen Jacob Jacobsson i Topioki. Vaatii nyt palkkaa Ingeborg Andersdotterilta.

606 Jonas Broman vaatii Johan Levanukselta Brita Kruusin saatavia. Levanus sanoo äitinsä jääneen leskeksi ja olevan vanha ja sokea. Levanus oli kotoisin Sauvosta.

 

Sauvo 23. - 24.2.1700 (n:o 27, s. 688 -)

 

697 Uppå Sahl. Arendatoren på Tapila Jonas Bromans Enkias Hust. Brijta Rytting [på Tapila - yliviiv.] wägnar föördoom Studiosus Dn Andreas Fristadius, hurusåsom dhe Kursala boor...

730 Studiosus Andreas Fristadius berättade huru såsom Arendatoren Sahl. Jonas Broman före detta warit förmyndare för Arendatorens Sahl. Jacob Hagelins barn af hwilcka den äldre sonen Anders nu till fullmyndige åhr kommit men Jacob och Gustaf ännu wara omyndiga, beklagandes att Sahl. Bromans Enkia Hust. Brijta Rytting [sukunimi yliv.] äger sielf små omyndiga barn...  Päätös: kvartermästare Erich Bange Hagelinin lasten uudeksi holhoojaksi.

 

Sauvo 25. - 26.10.1700 (s. 1176 - 1215)

 

1206 And. Johannes Steningius på Arendatorens Sahl. Jonas Bromans Enkias hustru Brijtha Andersdrs wagnar upwijs[ade] en obligation af d. 25 Junii 1693, hwaruti Fendricken manhaftig Johan Winter giordt sig skyldig till bte Arrendator 10 Dr K. M. [...] Fendricken swarade och sadhe sigh betalt [...] samma åhr till Sahl. Arendatoren 3 Caroliner.  - Vapautettiin.

 

Sauvo 21. - 23.3.1701 (ei sivunumeroita)

 

(28) Arendatoren [vuokraviljelijä] Johan Lindström (Tapila)

 

Sauvo 23. - 25.9.1701

 

(6) Jonas Bromans enkia hustru Brita Andersdt. i Härmelä.  Leskeä vaadittiin maksamaan palkkaa.

 

Sauvo 23. - 24.10.1702

 

(37-39, oik. yläk. Erich Hufwudskiöld) Sahl. Jonas Bromans enkia hustru Brijta Ryting. Henrik Hansson Härmälästä vaatii velkaa Härmälän ratsutilan hinnasta. Brita Rytingin lasten holhooja (praceptor) Johan Steningius.

 

Sauvo 7. - 8.10.1704 (niteen lopussa)

 

(4-5) Brijta Andersdr. Rytting med Margareta Bothwidia om ett stort målat skåp.  BR oli ostanut ja tuomittiin maksamaan "1 tunna godh spannmål".

(33, viimeinen sivu) Johan Levanus. - Sahl. Arendatorens på Tappila Jonas Bromans Skrifft daterat [Tappila - yliviiv.] d 12 Juli 1684.  (Kari Klemelä)

 

 

Puolisot:

¤¤ 1) Ryting (Rytting), Brita Andersdotter

 

Muutti Topjoelle ja eli siellä ainakin vielä isonvihan aikaan.  Ryting-suku on mahdollisesti kotoisin Ruotsista, ehkä Etelä-Ruotsista, jossa heitä mainitaan 1600-luvun puolivälissä useilla eri paikkakunnilla.  Eräs Anders Ryting löytyy Andrarumin alunakaivokselta.  Myös Broman-suku saattaa olla alkuaan Ruotsista.  (Kari Klemelä)

 

Lapset:

1) Catharina ? (Anna?) k. 20.09.1737 Kisko, Kosken ruukki.

Catharina Broman mainitaan ensimmäisen kerran Halikossa 15.9.1705, jolloin hän oli miehensä Gabriel Hemelinin kanssa [Härän Erik Bertilssonin ja Valborg Johansdotterin pojan Matin?] kummina.  Gabriel Hemelin (Hemmelin tai Hemmelinus) oli Halikon pitäjänapunainen 1705 - 1712.  Hänen isänsä oli Halikon pitäjänapulaisena 1680 - 87 ja sen jälkeen kappalaisena toiminut Gustaf Hemelin (k. 1691 tai 1692).  "Gabriel Hemelin kirjoitettiin ylioppilaaksi lukuvuonna 1698 - 99.  Mainitaan yliopiston konsistorin pöytäkirjassa hyvin laiskaksi 1700.  Oli jo 1705 pitäjänapulaisena Halikossa.  Mainitaan Halikon kastekirjoissa vielä 09.12.1712, jonka jälkeen hänestä tuli rykmentinpastori.  Kuoli matkalla Norjasta kotiin 1719."  [Lähde: Kallio, Halikon historia s. 152, 157]  Catharina Broman kuoli ehkä Kiskossa 1737 ja haudattiin "i Hapaniemi graff".  (Vrt. Lauren: "Faster Anna Catharina + 1737 20/9 H. Wäfsten Koskis Br.)  He asuivat Halikon Yli-Häävälässä ainakin 14.9.1706 - 5.3.1713 välillä, jona aikana heille syntyivät lapset:

Catharina, kast. 14.9.1706 (kummina Sofia Broman)

Gabriel, s. 3.3.1708, k. 19.5.1709 (hänen kumminaan oli Christina Broman)

Abraham, s. 24.3.1709

Gabriel, s. 21.7.1710, k. 11.9.1710

Elisabeth, s. 1.11.1711

Johannes, s. 5.3.1713

 2) Sofia ?

Mainitaan Catharina Bromanin lapsen kummina Halikossa 14.09.1706

3) Christina

Mainitaan Catharina Bromanin lapsen kummina Halikossa 03.03.1708 ja Gustaf Bromanin lapsen kummina Kiikalassa 1723.  Kiikalassa 23.01.1730 lijnwäfwaren Erik Rönberg, (Jungfru Stina B., Cr. L. G.).

4) Gustaf (katso taulu 2) s. n. 1690, k. 27.05.1763 Kiikala, Kruusila, slag, 73 v., haudattu 31.05.1763. Nimismies.

5) Brita s. 29.06.1694 Sauvo, Tapila.

6) Anders s. 27.11.1696 Sauvo, Tapila.

 

 

 

 

- Broman ja Sievo  Taulu 2 -

2. sukupolvi

 

 

Broman, Gustaf (taulusta 1. Isä: Broman, Jonas) s. n. 1690, k. 27.05.1763 Kiikala, Kruusila, slag, 73 v., haudattu 31.05.1763. Nimismies.

 

Syntynyt n. 1690 ilmeisesti Sauvon Tapilan kartanossa.  Gustaf mainitaan ensimmäisen kerran Halikon Topjoella vuonna 1712 ja sitten vuonna 1717 nimismiehenä Kiskossa.  Viimeistään 1719 siirtyi Kiikalaan, jonka nimismiehenä hän toimi vuoteen 1756 saakka. Asui Kruusilan Jäpin talossa.

 

Ensimmäisen vaimonsa kuoleman jälkeen Gustaf Broman toimitti perunkirjoituksen, jossa hän sanoo näin:  "Emedan iag för mina många små barns skull måste tiäda i annat gifte; dy haar iag härmedligt welat afwittra mina k. barn af förra giftet med min saliga kiära hustro Brita Johansdr, [...] den 28. Nov. 1722 [po. 1721?], uthi och barns säng genom döden afled [Nember 3 - ?]. Söner Anders 1712, in Octobri född, Gustaf 1717 in Septembr: född och Johan 1719 in Decembri född, samt 2. döttrar Maria 1714 in Junis född och Lena den 25. Novembr. 1721 född, uthlåfvandes iag att dem alla tillsamans: [...] G. Broman 30.3.1723."  [Perukirjat 210, sivu 68]  (Kari Klemelä)

 

Kiikalan Kruusilan Jäpin isäntä 1714 - 1758  (Hannu Vuoristo)

 

Puolisot:

¤¤ 1) Sievo, Brita Johansdotter s. n. 1692, k. 28.11.1721 Kisko, 29 v.

 

Isä: Sievo, Johan Räätälimestari. Asuinpaikka Turku.

Äiti: Eriksdotter, Walborg Asuinpaikka Turku.

 

Lapset:

1) Maria s. kesäk. 1714.

Kummina Kiikalassa 1733, 1734, 1735 ja 1736

Puolisot:

¤¤ 1) Jacobsson, Mårthen Vihitty 03.11.1737 Kisko, Suomusjärvi.

2) Anders (katso taulu 3) s. 21.10.1712 Halikko, Topjoki, k. 02.08.1780 (tai 1795) Marttila, Huovariston Broman, turvotustauti. Nimismies, tilallinen. Kastettu 24.10.1712.

3) Gustaf s. 25.09.1717 Kisko.

Puolisot:

¤¤ 1) Jakobsdotter, Carin Vihitty 11.10.1753 Kiikala.

4) Christina s. 11.12.1719 Kiikala, k. 1719?

5) Johan s. 11.12.1719 Kiikala.

Mainitaan Kiikalassa 1748 kummina

6) Lena s. 25.11.1721.

Eli ainakin 30.3.1723, koska Gustaf Broman mainitsee hänet ensimmäisen vaimonsa kuoleman jälkeen tekemässään perunkirjoituksessa.

 

¤¤ 2) Sevonia, Maria Johansdotter s. 04.05.1702 Kisko, k. 31.10.1779 Kiikala. Vihitty 25.09.1722 Kisko.

 

Lapset:

1) Margareta s. 07.07.1723, k. 09.09.1723.

Kummina "pigan Kirstin Broman"

2) Carl Kastettu 25.09.1724.

Ilmeisesti kuollut nuorena

3) Regina Kastettu 20.11.1725.

Puolisot:

¤¤ 1) Teulenius, Johan Uudenkirkon kappalainen. Vihitty 28.11.1751 Kiikala.

4) Beata Kastettu 24.08.1729.

Muutti Piikkiöön 1758

Puolisot:

¤¤ 1) Eriksson, Erik "Kisko Unga rusth.". Vihitty 21.06.1761 Kiikala.

5) Sofia s. 28.03.1732.

Kummina Kiikalassa 1749 ja 1754.  Lähti Perniöön 1766 (tai 1760). 

6) Christina s. 15.04.1734, k. 25.04.1734.

7) Elisabetha s. 26.04.1735, k. 23.06.1735.

8) Catharina s. 18.02.1736.

Muutti Halikkoon 1771

Puolisot:

¤¤ 1) Linius, Gustaf Rusthollari Pöytyän pitäjästä. Vihitty 17.07.1771 Kiikala.

9) Gabriel s. 13.01.1739, k. 15.06.1793 Uskela. Kiikalan ja Uskelan nimismies, toimitusvouti.

Vihitty Uskelassa 24.06.1761?  Puoliso Helena Helenius, s. 30.04.1741, k. Uskelassa 31.11.1827.  [Genos 1959, s. 78]

10) Maria s. 16.05.1742.

Kummina Kiikalassa 1758 ja 1762

Puolisot:

¤¤ 1) Lackman, Karl Kruununnimismies. Vihitty 31.01.1765.

11) Christina s. 06.03.1745.

12) Sara s. 16.01.1748.

 

 

 

 

- Broman  Taulu 3 -

3. sukupolvi

 

 

Broman, Anders (taulusta 2. Isä: Broman, Gustaf) s. 21.10.1712 Halikko, Topjoki, k. 02.08.1780 (tai 1795) Marttila, Huovariston Broman, turvotustauti. Nimismies, tilallinen. Kastettu 24.10.1712.

 

Marttilan nimismiehenä vuosina 1750 - 1776.  Tuli anoppinsa Margareta Achreniuksen jälkeen v. 1757 omistajaksi Marttilan Huovariston Bergin osataloon, joka sai hänestä nimen Broman.  Bromanissa hän oli isäntänä v. 1757 - 1780.

 

Nimismies 1750 - 1776, Huovariston kylän Bergin osatalon omistaja 1757 - 80 anoppinsa jälkeen ja se sai hänestä nimen Broman. Bergin eli Bromanin tila Marttilan Huovariston kylässä erotettiin Bergistä eli säteristä 1733. 1. isäntä oli kirjanpitäjä Juhana Mallenius 1733 - 7 ja hänen perillisensä 1737 - 8. Varusmestari Lauri Rotenberg oli isäntänä 1738 - 41 ja hänen perillisensä 1741 - 57, joilta tila siirtyi Laurin vävylle, Antti Bromanille. Antti B. oli isäntänä 1757 - 80 ja hänen perillisensä 1780 - 1788, jolloin tilan isännäksi tuli Gabriel Antinpoika Broman. Lapsia perheessä oli yhteensä 14. Huovariston Bromanin omistivat Antin kuoltua 1780 hänen perillisensä 1780 - 8 ja sitten Gabriel Antinpoika Broman. (Salme Palosaari)

 

Kastettu 24.10., kummit Jaakko Jaakonpoika, Simo Juhonpoika, [...] Rekonpoika, Liisa Erkintytär ja Liisa Knuutintytär Topjoelta.

Mainitaan ensimmäisen kerran sisarensa Sofian kummina Kiikalassa (vollentier). Myöhemmin "förafskiad förare" [verifik. Kiikala 1735]. Ollut Karlskronassa Ruotsissa 1745 ("Mons:r Anders Broman hade wackert bevis om sitt förhållande if:n Sverige och Carscrona").

Marttilassa ainakin vuodesta 1744.  (Kari Klemelä)

 

Timo Verhon mukaan syntynyt 27.11.1713.

 

Puolisot:

¤¤ 1) Rotenberg (Rothenberg), Anna Christina s. 16.06.1729 Lieto, Pinomäki, k. 02.07.1795 Marttila, Huovariston Broman, rintakipu.

 

"Föridarens dotter Annicka Christina R.. - Kummit: Caplans Hr Jörans kiäresta Sacellanus Litonius med sin kiäresta Catarina Tyrvenia Hr Joseph Taberman med sin kiäresta Elisabeta Laihiandra, Hr Capitain J. Hoppenstong, Sergiant Axel Pomreen (ent. HeRR:stä), föraren Joh. Naberg, foraren Östling hustru ifn Sillilä, Länsman Anders Romberg med sin hustru Carin Timberg, Bårgare hust ifrån Åbo Anna Simons dotter."

 

Axel Pomreen ja Lorenz (Lars) Rothenberg olivat rykmenttitovereita ja asuivat myöhemmin kumpikin Liedossa!   (Kari Klemelä)

 

Isä: Rotenberg (Rothenberg), Lorenz s. 1689 tai 1690 Lieto, k. 24.04.1741 (tai 27.04.) Marttila, Huovariston Broman, haudattu Marttila, emäkirkon kuorin alle. Furiiri eli armeijan majoittaja. Isäntänä 1738 - 1741.

<<  Rotenberg  Taulu 1

Äiti: Achrenia, Margareta s. 1701 tai 1700 Somerniemi, k. 01.03.1770 Marttila, Huovariston Broman, 70 v. Vihitty 01.08.1728 Somero. Asuinpaikka Somero, Jaatila?

<<  Kirjola eli Achrenius  Taulu 3

 

Lapset:

1) Margareta Christina s. 30.11.1752 Marttila, Huovariston Broman, k. 10.03.1782 Marttila, Huovaristo, lapsivuoteeseen.

Puolisot:

¤¤ 1) Simonsson, Jacob s. 13.04.1751 Marttila, Krouvin Krouvi. Seppä. Vihitty 11.11.1780.  (Katso Marttilan Laurilan Laurila ja Krouvin Krouvi  Taulu 9!)

2) Lovisa s. 29.09.1754 Marttila, Huovariston Broman, raajarikko, k. 25.01.1823 Marttila, Huovariston Broman, vatsatauti.

3) Fredric s. 27.02.1756 Marttila, Huovariston Broman, k. 18.07.1756 Marttila, Huovariston Broman, vatsatauti.

4) Gabriel Andersson (katso taulu 4) s. 16.01.1758 Marttila, Huovariston Broman, k. 20.11.1823 Marttila, Huovariston Broman, keuhkotauti. Ratsutilallinen, kirkonisäntä.

5) Gustaf s. 18.05.1760 Marttila, Huovariston Broman, k. 12.08.1760 Marttila, Huovariston Broman, vatsatauti.

6) Anna Lisa s. 23.10.1761 Marttila, Huovariston Broman, k. 06.04.1775 Marttila, Huovariston Broman, isorokko.

7) Fredrika s. 17.03.1763, k. 08.07.1763.

8) Andreas s. 29.07.1764 Marttila, Huovariston Broman (puuttuu Wihervaaralta), k. 14.08.1764.

9) Mikael s. 26.05.1765 (Verhon mukaan 26.09.) Marttila, Huovariston Broman.

Koski Tl, Tuimala, Mäkilä (2. vaimon kotitila), myöh. saman talon Nummelan torppa.

Puolisot:

¤¤ 1) Lisa Johansdotter s. 05.11.1763 Marttila, Simalan Yli-Mattila, k. 21.08.1792 Marttila, koliikki. Vihitty 13.11.1791 Marttila. David Bromanin vaimon sisar. Vanhemmat: Johan Simonsson ja Lisa Kristersdotter.

¤¤ 2) Walborg Larsdotter Sarin s. 27.04.1767 Koski Tl, k. 03.10.1814 Koski Tl, punatauti. Rusthollarin tytär, emäntä Koski Tl, Tuimalan Mäkelä (Mäkilä). Vihitty 17.10.1794 Koski Tl. Vanhemmat: Lars Adamsson Sariin ja Brita Simonsdotter. (Katso Sarin taulu 4)

¤¤ 3) Christina Eriksdotter s. n. 1781. Piika avioituessaan. Vihitty 08.04.1815 Marttila.

10) Daavid s. 26.12.1767 Marttila, Huovariston Broman, k. 03.12.1841 Marttila. Asuinpaikka Marttila, Simalan Mattila. (Wihervaaralla etunimenä Daavid, toisaalla Adam)

Puolisot:

¤¤ 1) Juhontytär, Anna s. 10.11.1770 Marttila, Simalan Mattila, k. 26.01.1846 Marttila, Simalan Mattila. Vihitty 19.10.1790.

11) Fredrich s. 10.01.1770 Marttila, Huovariston Broman (puuttuu Wihervaaralta), k. 26.07.1770.

12) Ulrika s. 29.03.1771 Marttila, Huovariston Broman (puuttuu Wihervaaralta),

k. 29.05.1771.

13) Andreas s. 25.09.1772 Marttila, "Hovariston" Broman (puuttuu Wihervaaralta), k. 25.10.1772 tuhkarokko.

HisKissä vanh. "Länsman Anders Broman ja Anna Kristina Rothenberg".

14) Ulrika s. 09.04.1774 Marttila, "Hofvariston" Broman, k. 02.10.1834.

Muutti Naantaliin 1801  (Wihervaara).  HisKissä vanh. "Länsman And: Broman ja Madame Anna Krist:a Rothenberg".

Puolisot:

¤¤ 1) Castegren, Erik Gustaf s. Naantali. Porvari. Vihitty 03.11.1801.

 

 

 

 

- Broman  Taulu 4 -

4. sukupolvi

 

 

Broman, Gabriel Andersson (taulusta 3. Isä: Broman, Anders) s. 16.01.1758 Marttila, Huovariston Broman, k. 20.11.1823 Marttila, Huovariston Broman, keuhkotauti. Ratsutilallinen, kirkonisäntä.

 

Kotitilansa Marttilan Huovariston Bromanin isäntänä v. 1788 alkaen, myöhemmin Huovariston Bromanin 1/2 ratsutilallisena ja kirkonisäntänä vuosina 1801 - 1808.

Puhunut ruotsia, koska kirkonkirjoissa on merkintä "svensk".

 

Puolisot:

¤¤ 1) Berg, Helena Carlsdotter s. 22.05.1759 Marttila, Huovariston Berg (myöh. Broman), k. 09.10.1824 Marttila, Huovariston Broman, turvotustauti. Vihitty 05.06.1781 Marttila.

 

Isä: Berg, Carl Gustaf s. 1720 tai 1721, k. 21.05.1788 Marttila, Huovariston Berg, korkea kuume. Ratsutilallinen.

<<  Berg  Taulu 2

Äiti: Johansdotter, Maria s. 10.08.1736 tai 1737 Koski Tl Patakosken Mikkola, k. 24.02.1809 (tai 26.02.) Marttila, Huovariston Berg, kipu. Vihitty 28.12.1757.

<<  Kosken Tl Patakosken Sarja  Taulu 6

 

Lapset:

1) Carl Gustaf s. 03.05.1782 Marttila, Huovariston Broman (Wihervaaralla 05.03.), k. 18.07.1783 Marttila, Huovariston Broman, yskä. Talollinen.

2) Carl Gustaf s. 19.09.1784 (tai 1785) Marttila, Huovariston Broman, k. 07.05.1837 Marttila.

Muutti Naantaliin 1803, josta palannut takaisin.  Sai toisen puolen talosta (Broman).

Myi talon vaimonsa kanssa 1825 Matti Aadaminpojalle, tullut Koskelta Tl, jonka tytär joutuu avioliittoon Iso-Pärin pojan kanssa ja jonka äiti oli Bergin sukua.  Matti Aadaminpojan tyttären Helenan tytär oli Anna Leena Antintytär ja hän oli avioliitossa Carl Victor Bromanin (s. 26.01.1855) kanssa, jonka kautta talo tuli takaisin Bromanin suvulle.  Hänen poikansa tal. Arvid Aleksander Broman, s. 1884, vaimo Anna Maria Jaakontytär, s. 1891, luovuttivat talon isännän sisaren tyttärelle ja emännän sisaren pojalle, jotka avioliitossa keskenään: Tal. Johannes Lindqvist, s. 1922, ja vaimo Saima Aliisa, os. Heikkilä, s. 1921.  (W. J. Wihervaara)

Puolisot:

¤¤ 1) Heikintytär, Eeva Elisabet s. 09.09.1783 (Verholla 10.10.) Loimaa, Ilmarinen, Pimppu, k. 11.06.1832 Marttila, pöhöttymä. Vihitty 01.04.1806 Loimaa.

3) Gabriel Gabrielsson (katso taulu 5) s. 04.08.1787 Marttila, Huovariston Broman, k. 05.03.1860 Marttila, Huovariston Broman, vanhuus.

4) Anders Johan s. 04.03.1790 Marttila, Huovariston Broman, k. 20.07.1816.

Puolisot:

¤¤ 1) Erkintytär, Anna s. 30.03.1774 Marttila, Hirvaksen Talolan torppa. Vihitty 17.12.1809.

5) Maria Helena s. 22.09.1792 Marttila, Huovariston Broman.

Puolisot:

¤¤ 1) Palta, Jonas Jakobsson s. 02.12.1794 Koski Tl, Tauselan Kärppä, k. 19.08.1856 Koski Tl. Torppari. Vihitty 13.02.1842 Koski Tl. Asuinpaikka Koski Tl, Tauselan Heikkilän Paltan torppa. Vanhemmat: Jacob Mattsson ja Maria Thomasdotter.  (Salme Palosaari)

6) Henric Jacob s. 02.01.1795 Marttila, Huovariston Broman, k. 03.06.1853 Marttila, halvaus.

Puolisot:

¤¤ 1) Mikontytär, Anna s. 04.02.1789 Marttila. Karinaisten Nikulan talon palvelija. Vihitty 20.04.1817 Marttila. Muuttaneet Koskelle Tl 1825.

7) Anna Liisa s. 09.07.1797 Marttila, Huovariston Broman, k. 12.09.1797 Marttila, Huovariston Broman.

8) Johan Fredrik s. 24.07.1798 Marttila, Huovariston Broman, k. 03.05.1799 Marttila, Huovariston Broman.

9) Lovisa Ulrika s. 14.04.1800 Marttila, Huovariston Broman, k. 02.10.1836. Muuttanut kotitalonsa Kujalan torppaan.

 

 

 

 

- Broman  Taulu 5 -

5. sukupolvi

 

 

Broman, Gabriel Gabrielsson (taulusta 4. Isä: Broman, Gabriel Andersson) s. 04.08.1787 Marttila, Huovariston Broman, k. 05.03.1860 Marttila, Huovariston Broman, vanhuus.

 

Isäntänä Marttilan Huovariston Bromanin 1/4 ratsutilalla (Ristimäki).  "Kaapo-taata".

 

Puolisot:

¤¤ 1) Jacobsdotter, Elisabet s. 01.03.1790 Marttila, k. 22.12.1867 Marttila, Huovariston Broman, vanhuus. Vihitty 25.02.1809 Marttila. Pitäjän sepän tytär.

 

Isä: Simonsson, Jacob s. 13.04.1751 Marttila, Krouvin Krouvi. Seppä.

<<  Marttilan Laurilan Laurila ja Krouvin Krouvi  Taulu 9

Äiti: Ericsdotter, Helena s. Pertteli, Jama?

 

Lapset:

1) Johan Gabrielsson s. 07.02.1810 Marttila, Huovariston Broman, k. 06.02.1875 Marttila, Huovariston Broman, keltatauti. Ratsutilallinen.

Isäntänä Marttilan Huovariston Bromanin 1/4 perintöratsutilalla, jossa 5/16 vanhaa ja 7/24 uutta manttaalia.

Puolisot:

¤¤ 1) Mattsdotter, Maria Juliana s. 16.06.1805 (rippikirja) tai 14.06. Marttila, Loven Rukkala, k. 22.12.1870 Marttila, Huovariston Broman, keltatauti. Vihitty 01.05.1827 Marttila.

<<  Marttilan Tiipilä ja Loven Rukkala  Taulu 4

Lapset:

1) Maria Juliana s. 07.03.1829 Marttila, Huovariston Broman, k. 03.11.1903 Marttila, Huovariston Ristimäki, halvaus, haudattu Marttila. Ei Marttilan kastetuissa.

>>  Karinaisten Suutarlan Siikarla  Taulu 11

2) Maria s. 17.03.1813 Marttila, Huovariston Broman.

Avioton poika Juho, s. 06.05.1826 Marttilassa

Puolisot:

¤¤ 1) Aataminpoika, Matti s. 12.12.1810 Marttila, Ollilan Yli-Prusila. Renki, leski.

3) Jacob s. 14.07.1816 Marttila, Huovariston Broman, k. 14.09.1819 Marttila, Huovariston Broman, haava ja turvotus.

4) Johanna s. 13.02.1818 Marttila, Huovariston Broman, k. 27.02.1824 Marttila, Huovariston Broman, isorokko.

5) Gustaf s. 13.02.1821 Marttila, Huovariston Broman, k. 08.04.1891 Marttila. Asuinpaikka Marttila, Loven Näppäri naituaan talon lesken.

Puolisot:

¤¤ 1) Juhontytär, Maria s. 19.06.1811 Tarvasjoki, Suurilan Paavola, k. 31.05.1868 Marttila. Emäntä. Vihitty 01.07.1847 Marttila. Asuinpaikka Marttila, Loven Näppäri. Leski.

Muutti Halikon Vaskiolle 1835.

6) Helena s. 02.07.1823 Marttila, Huovariston Broman.

Muuttanut 01.11.1852 Koskelle Tl ja 08.11.1861 Paimioon miehensä kanssa

Puolisot:

¤¤ 1) Hildén, Matti Heikinpoika s. 26.02.1836 Marttila, Huovariston Broman. Renki. Vihitty 02.04.1861.

7) Anna Stina s. 09.02.1826 Marttila, Huovariston Broman. Muutti Tarvasjoelle 1840 (Eura).

8) Gabriel s. 15.07.1828 Marttila, Huovariston Broman. Muutti Vaskiolle 1843.

Avioitui 08.05.1843 (Woltis), muuttanut Halikkoon Vaskiolle 1833

9) Carl s. 04.10.1831 Marttila, Huovariston Broman (puuttuu Wihervaaralta), k. 25.11.1885. Irtolainen.

10) Johan s. 06.05.1836 Marttila, Huovariston Broman.